No i ładnie No i ładnie

Zgłoś się po darmowy projekt wnętrza. To proste, kliknij tutaj >>

Polityka Prywatności
Polityka prywatności pomoże Ci zrozumieć okoliczności gromadzenia przez nas informacji o Tobie – nasz użytkowniku. Każdorazowo omówimy cel i podstawę prawną, w związku z którą gromadzimy Twoje dane osobowe, wskażemy zakres zbieranych danych jak również poinformujemy o okresie, przez jaki te dane osobowe będą przez nas przetwarzane. Ponadto poinformujemy Cię o wszelkich prawach Tobie przysługujących, związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Pamiętaj, żeprzetwarzanie Twoich danych odbywa się zawsze z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, zarówno tych krajowych, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej (w tym RODO). Z uwagi, że te informacje sąważne prosimy o zapoznanie się z nimi.

Dane osobowe, co należyrozumieć pod tym pojęciem i co oznacza ich przetwarzanie

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Danymi osobowymi będą zatem zarówno takie dane, które pozwalają nam na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale są, przy pewnym nakładzie kosztów, czasu, i działań, zwłaszcza przy wykorzystaniu łatwo osiągalnych, i powszechnie dostępnych źródeł, wystarczające do jej ustalenia. Innymi słowy, danymi osobowymi nie są pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. twój kod pocztowy. Informacje te będą jednak stanowić dane osobowe wówczas, gdy zostaną zestawione z innymi dodatkowymi informacjami, które w konsekwencji można odnieść do konkretnej osoby (np. imieniem i nazwiskiem).

Natomiast pod pojęciem przetwarzania danych osobowych kryją się praktycznie wszelkie możliwe czynności wykonywane na danych osobowych niezależnie od tego, czy są dokonywane w sposób zautomatyzowany czy nie. Zatem przetwarzaniem danych osobowych będzie m. in. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie czy niszczenie danych.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych, które przekazujesz lub które otrzymujemy w opisanych w niniejszej Polityce Prywatności przypadkach jest Agata Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy: 40-203) przy Al. Roździeńskiego 93, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000037615, NIP 634-019-74-76, Regon 272241916, kapitał zakładowy 15.000.000,12 zł w całości opłacony.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim na podstawie przesłanki realizacji umowy lub działań podejmowanych przed zawarciem umowy. Innymi słowy, przetwarzamy Twoje dane w niezbędnym zakresie ze względu na to, że np. założyłeś konto na naszej stronie albo zgłosiłeś się do metamorfozy Twojego wnętrza, wówczas zawierasz z nami umowę o realizacje usługi metamorfozy Twojego wnętrza albo prowadzenia konta użytkownika na naszej stronie (albo taką umowę zamierzasz z nami zawrzeć).

Jak również możemy dokonywać przetwarzania Twoich danych osobowy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (np. otrzymywania sms - ów promocyjnych). Zapytanie o wyrażenie zgody będzie wyodrębnione od pozostałych kwestii, napisane w sposób zrozumiały oraz w łatwo dostępnej formie, jak i jasnym i prostym językiem.

Ostatnią, ale niemniej ważną podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, czyli nasz. Słowo „prawnie” nie oznacza tego, że nasz interes musi mieć podstawę w obowiązujących przepisach prawa (w takiej sytuacji mamy do czynienia z przetwarzaniem wymaganym przez przepis prawa). Takim interesem jest np. dochodzenie bądź obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Jednocześnie pragniemy Cię zapewnić, że ilekroć zamierzamy przetwarzać dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ tej konkretnej czynności przetwarzania na Twoją osobę (pozytywny jak i negatywny), i przetwarzać dane osobowe tylko, i wyłączenie w sytuacji, w których nadrzędnego charakter wobec naszych interesów nie będą miały Twoje interesy lub podstawowe prawa, i wolności Tobie przysługujące.

Kiedy i w jakim celu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Na początku pragniemy wskazać, że nie udostępniamy Twoich danych osobowych bez Twojej wyraźnej zgody. Agata S.A. nie udostępnia Twoich danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, które mogłyby te dane wykorzystywać do własnych celów. Wyjątkiem od powyższej reguły jest udostępnianie niektórych Twoich danych osobowych uprawnionym organom Państwowym (w tym urzędom), działającym na podstawie i w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto pragniemy wskazać, iż dzielimy się twoimi danymi osobowymi z podmiotami trzecimi, które realizują dla nas określone usługi. Wśród takich usługodawców w szczególności wyróżnić możemy:

 • operatorów technicznych, w tym firmy informatyczne, którzy dla nas zarządzają i serwisują infrastrukturę techniczno-informatyczną,
 • podmioty świadczące dla nas usługi marketingowe
 • podmioty, które świadczą dla nas usługi doradcze, w tym kancelarie prawne,
 • podmiotom, które na nasze zlecenie wykonują metamorfozę Twojego wnętrza,
 • oraz osoby trzecie współpracujące z nami przy wykonywaniu konkretnych umów zawartych z Tobą.

Pragniemy Cię jednak zapewnić, że usługodawcy ci zostali przez nas odpowiednio wybrani i zobowiązani, na mocy odpowiednich umów, do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych i w ściśle określonym przez nas celu.

Ponadto chcemy Cię poinformować, iż w niektórych przypadkach, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dotyczy to, w szczególności podmiotów oferujących narzędzia do monitorowania, kontrolowania i zbierania informacji o Twojej aktywności na naszych stronach internetowych i wykorzystywania plików cookies, podmiotów na których prowadzimy swoje konta społecznościowe, jak również, i podmiotów oferujących wysyłkę poczty elektronicznej. Pragniemy Cię jednak zapewnić, że w takich sytuacjach podjęliśmy wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić odpowiednią ochronę przekazywanych danych osobowych, m. in. poprzez udostępnianie danych do krajów i podmiotów, które według Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, tudzież są członkami odpowiednich stowarzyszeń lub programów, bądź poprzez przekazywanie danych wyłącznie na podstawie umowy z zastosowaniem tzw. standardowych klauzul umownych, uwzględniających wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakie posiadasz prawa w związku z przetwarzaniem przez Agata S.A. Twoich danych osobowych?

Agata Spółka Akcyjna dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób, których dane osobowe przetwarza. W szczególność dbamy o realizację przysługujących Ci, na mocy RODO, praw, tj.:

 • prawa do cofnięcia zgody,
 • prawa dostępu do danych osobowych,
 • prawa do sprostowania danych,
 • prawa do usunięcia danych,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania,
 • prawa do przenoszenia danych,
 • prawa do sprzeciwu,
 • prawa do niepodlegania decyzjom opartym wyłączenie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Opis poszczególnych praw, jak również opis możliwości ich realizacji znajdziesz w zakładce www.agatameble.pl/zgloszenie-roszczenia-dane-osobowe.

W sytuacji, gdybyś miał jednak dodatkowe pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze możesz przesłać maila ze stosownym zapytaniem na adres pbi@agatameble.pl. Wszelkie otrzymane od Ciebie zapytania zostaną niezwłocznie rozpatrzone.

Pamiętaj, że zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności jest systematycznie weryfikowana i jej treść może ulec zmianie w szczególności w sytuacji zmiany przepisów prawa, nowych wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych lub pojawienia się kodeksów dobrych praktyk. Pragniemy również wskazać, że rodzaj świadczonych przez nas usług, jak również i sposoby pozyskiwania i przetwarzani danych będą z czasem ulegały zmianie. Niniejsza Polityka będzie uaktualniana systematycznie po to, aby odzwierciedlać te zmiany. Pamiętaj, że korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz zasady przedstawione w niniejszej Polityce i każde Twoje odwiedziny na naszej stronie są utożsamiane z akceptację zasad zawartych w jej treści. Dlatego zachęcamy do odwiedzania tej strony zawsze, kiedy przekazujesz nam swoje dane osobowe, tak aby zapoznać się z najnowszą wersją obowiązującej Polityki Prywatności.Kiedy i jakie Twoje dane przetwarzamy


Konto użytkownika www.noiladnie.pl

Jeżeli wyrazisz chęć posiadania konta użytkownika na naszej stronie internetowej www.noiladnie.pl wówczas zostaniesz poproszony o podanie Twoich danych osobowych. W formularzu rejestracyjnym niezbędne będzie podanie danych w postaci imienia i nazwiska, adresu e mail, nazwy użytkownika oraz dodatkowo możesz wskazać swój numer telefonu, miasto oraz kod pocztowy. Po założeniu konta na naszej stronie, masz możliwość samodzielnej edycji (sprostowania) Twoich danych osobowych oraz usunięcia konta użytkownika. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek bez ich podania nie będzie możliwe utworzenie konta użytkownika na naszej stronie internetowej. Dodatkowo w trakcie korzystania z naszej strony internetowej w koncie użytkownika będziesz posiadał dostęp do informacji o zgłoszonej metamorfozie, ulubionych metamorfozach dostępnych na naszej stronie, Twojej aktywności na naszej stronie (np. czytanych artykułach, oglądanych metamorfozach) Przetwarzanie danych odbywało się będzie w celu realizacji umowy, w związku z zamiarem jej zawarcia (m. in. utrzymywania konta na stronie noiladnie.pl).

Jeśli nie ukończysz procesu Rejestracji, tj. nie dokonasz aktywacji Konta poprzez kliknięcie w link przesłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail, wówczas Twoje dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz konto zostaną usunięte. W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe zawarte w koncie użytkownika będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy. Dane udostępniane będą zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim” m. in. firmom informatycznym, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej (naszej strony internetowej).

Do konta na stronie www.noiladnie.pl będziesz mógł zalogować się również poprzez uwierzytelnienie za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy: Facebook lub Google. Jeżeli zalogujesz się za pomocą Twojego konta Facebook, wykorzystamy Twoje imię i nazwisko oraz adres email z Twojego profilu Facebook w celu zidentyfikowania Cię jako Użytkownika naszej strony i zapewnienia Ci dostępu do Twojego konta. Natomiast, w przypadku zalogowania się za pośrednictwem konta Google przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, adres email. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zalogowania poprzez Twoje konta Facebook lub Google.

Zgłoszenia Twojego wnętrza do metamorfozy

Zgłaszając swoje wnętrze do metamorfozy za pośrednictwem strony internetowej www.noiladnie.pl niezbędnym będzie podanie przez Ciebie pewnych informacji na Twój temat. W szczególności wymagać będziemy danych w postaci imienia i nazwiska, nazwy użytkownika i adresu e-mail, jak również informacje dotyczące zgłaszanego wnętrza takie jak: typ pomieszczenia, metraż, zdjęcia pomieszczenia oraz jego rzut. Dodatkowo jeśli wyrazisz chęć możesz nam podać swój numer telefonu, miasto oraz kod pocztowy. Dane te będziemy od Ciebie wymagać w przypadku wykonywania zgłoszenia „bez rejestracji”, czyli innymi słowy bez założenia przez Ciebie konta użytkownika na naszej stronie internetowej, bądź przy tworzeniu konta użytkownika („rejestracji”). Jeżeli wyślesz swoje zgłoszenie i zarejestrujesz się na naszej stronie wówczas w koncie użytkownika będziesz miał dostęp do informacji o swoim zgłoszeniu oraz jego statusie. Podanie przez Ciebie określonych danych osobowych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, aczkolwiek bez ich podania, nie będziesz mógł dokonać zgłoszenia Twojego wnętrza do metamorfozy. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji umowy usługi metamorfozy wnętrza. Twoje dane będziemy przetwarzać - przez okres obowiązywania umowy dotyczącej jego utrzymywania. Dane udostępniane będą zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim” m. in. podmiotom które współpracują z nami w celu wykonania metamorfozy Twojego wnętrza, firmom informatycznym, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej.

Informacje Marketingowe

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas na bieżąco informacje marketingowe, tj. informacje m. in. o nowych metamorfozach na stronie internetowej oraz aktualnych promocjach, niezbędnym jest wyrażenie przez Ciebie stosownej zgody. Zgoda ta dotyczyć będzie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail w celach marketingowych. Ponadto w trakcie wyrażania zgody będziesz mógł również poinformować nas o tym w jaki sposób chcesz otrzymywać treści marketingowe (czy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem telefonu). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o m.in. nowych metamorfozach czy aktualnościach na naszej stronie, brak wyrażenia stosownej zgody uniemożliwi nam wysyłanie tego typu informacji. Udzielić zgód marketingowych możesz się na kilka różnych sposobów m. in. poprzez: (i) udzielenia zgód w trakcie wypełniania zgłoszenia metamorfozy Twojego wnętrza, oraz (ii) udzielenia zgód podczas zakładania konta użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, w związku z otrzymywaniem wiadomości marketingowych jest udzielona przez Ciebie zgoda. Pamiętaj, że udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania przez Ciebie zgody. Twoje dane będziemy przetwarzać w powyższych celach do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody, wniesienia sprzeciwu bądź usunięcia przez nas danych. Dane udostępniane będą zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim” m. in. firmom informatycznym, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej.

Serwis internetowy – www.noiladnie.pl

W celu jak najlepszego funkcjonowania naszego serwisu internetowego, a także aby prezentować Ci ofertę w jak największym stopniu dopasowaną do Twoich preferencji i zainteresowań:

 • gromadzimy w tzw. logach przekazywane nam przez Ciebie podczas przeglądania serwisu www.noiladnie.pl dane dotyczące urządzenia z którego korzystasz, w tym jego IP, lokalizacji i rodzaju wykorzystywanej przeglądarki oraz informacje dotyczące sposobu korzystania z naszego serwisu,
 • przechowujemy na urządzeniu z którego korzystasz, jak również uzyskujemy dostęp do już przechowywanych na Twoim komputerze plików cookies i innych podobnych narzędzi (np. web storage),
 • wykorzystujemy dane zawarte w plikach cookies i innych podobnych narzędziach w celach marketingowych, w szczególności poprzez wyświetlanie spersonalizowanych komunikatów i reklam.

Logi


Nasza strona internetowa noiladnie.pl zbiera informacje dotyczące użytkowanych przez osoby ją odwiedzające urządzeń (komputerów, laptopów, tabletów, smartfonów) bowiem każdy twój ruch na stronie www.noiladnie.pl, począwszy od wejścia na nią, poprzez każde „kliknięcie”, aż do jej opuszczenia, generuje zapytanie do serwera, na którym przechowywana jest strona. Zapytanie to zapisywane jest w tzw. logach. Logi mogą obejmować m.in. adres IP urządzania, datę i czas wizyty, wyświetlaną podstronę serwisu noiladnie.pl, itp. Pozyskane w ten sposób informacje wykorzystujemy do analizy i poprawy funkcjonowania naszej strony bądź wykrywania naruszeń bezpieczeństwa, i ich sposobów na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na funkcjonowaniu i ulepszaniu funkcjonowania strony www.noiladnie.pl

Dane zawarte w logach nie umożliwiają nam identyfikacji konkretnej osoby fizycznej. W celu skorzystania z przysługujących praw, o których mowa w początkowej części niniejszej Polityki, niezbędnym jest dostarczenie dodatkowych informacji umożliwiających dokładną identyfikację.

Cookies


Pliki cookies i tego typu narzędzia to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

W ramach naszej strony stosujemy trzy rodzaje plików cookies:

 • Sesyjne - są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, laptopa, tabletu, smartfonu, itp.) do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre funkcjonalności na w naszym serwisie działały poprawnie, w szczególności strony internetowej.
 • Stałe – są to informacje przechowywane na Twoim urządzeniu przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego możesz dokonać w ustawieniach Twojej przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie określonych informacji na nasz serwer za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową.
 • Zewnętrzne - ponadto w ramach naszej strony pomioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy zamieszczają swoje pliki cookies. „Zewnętrzne” pliki cookies to informacje pochodzące m.in. z serwerów reklamowych, które pozwalają dostosowywać reklamy do Twoich preferencji, pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych. Informacje uzyskane z tych plików cookies pozwalają utworzyć tzw. ogólne profile użytkowników.

Pamiętaj o tym, że pliki cookies przechowujemy na urządzeniu z którego korzystasz i posiadamy dostęp do już przechowywanych na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz poprzez korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu wystarczy, że dokonasz zmian w ustawieniach Swojej przeglądarki. Poniżej znajdują się linki do stosownych instrukcji dla najpopularniejszych przeglądarek:


Pliki cookies wykorzystujemy głównie w celu rozpoznawania Twoich osobistych preferencji i zapamiętywania Twoich ostatnich ustawień. Stosowane przez stronę pliki cookies pozwalają na rozpoznanie Twojego komputera w czasie kolejnej wizyty w naszym serwisie i ich głównym zadaniem jest ułatwienie korzystania Ci z niego. Ułatwienie to polega m. in. na tym, że zapamiętujemy dane zebrane za pośrednictwem cookies łączymy z unikalnym ID Twojego komputera i/lub stworzonym przez Ciebie profilem w naszym serwisie www.noiladnie.pl jak również i historią Twoich polubień, dzięki czemu możemy kierować do Ciebie bardziej spersonalizowany przekaz marketingowy, oparty na historii Twojej interakcji z naszym serwisem. Ponadto dane zawarte w plikach cookies i innych tego typu narzędziach wykorzystujemy w celu prezentowania spersonalizowanych reklam na zewnętrznych stronach internetowych, oraz przekazujemy zewnętrznym partnerom, którzy na nasze zlecenie realizują działania marketingowe z wykorzystaniem różnych platform i narzędzi. Wykorzystują one pliki cookies, sygnały nawigacyjne, unikalne ID komputera i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z naszej strony internetowej i innych miejsc w internecie oraz używają ich do kierowania spersonalizowanego przekazu marketingowego. Informacje o sposobie i zakresie wykorzystywania danych przez te platformy i narzędzia dostępna jest na ich stronach internetowych w stworzonych przez nie politykach prywatności. Lista tych platform i narzędzi stale ulega modyfikacjom, na chwilę obecną można wśród nich wyróżnić:


Dane zawarte w plikach cookies, we wskazanych powyżej celach przetwarzamy na podstawie przesłanki naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Kontakt

Każda osoba kontaktująca się z Nami, która będzie chciała uzyskać pewne informacje na temat danych osobowych, np. poprzez zapytanie o szczegóły złożonego zgłoszenia, czy zgłoszonej reklamacji, przed udzieleniem jej jakichkolwiek informacji zostanie poproszona o podanie określonych danych osobowych. Jest to niezbędne w celu weryfikacji jej tożsamości. Koniecznym bowiem dla nas przed udzieleniem jakichkolwiek informacji będących w naszym rozumieniu danymi osobowymi jest upewnienie się, że informacji udzielamy osobie do niej uprawionej. Bez dokonania takiej weryfikacji, na skutek np. braku wyrażenia przez Ciebie woli podania określonych danych, nie będzie możliwości udzielenia oczekiwanych informacji.

Ponadto w możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, które będą niezbędne dla załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracasz – np. informacji dotyczącej metamorfozy. Podane przez ciebie dane wykorzystane będą wyłącznie w tym celu, w którym kontaktujesz się z nami, a czas ich przetwarzania będzie zależał od sprawy, z którą się do nas zgłaszasz i będzie wynosił maksymalnie 6 lat ( licząc do końca roku kalendarzowego w którym upływa termin). Twoje dane będziemy przetwarzać aby spełnić obowiązki wynikające z zawartej umowy bądź obowiązujących przepisów prawa lub w innych, naszych usprawiedliwionych celach (np. udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie). Twoje dane udostępniane będą podmiotom trzecim, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim”. Do takich podmiotów należy zaliczyć firmy informatyczne, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej, jak również innych usługodawców, którzy mogą realizować w naszym imieniu pewne usługi.

Roszczenia dotyczące Twoich danych osobowych

Jeżeli kierowałeś do Nas osobiście albo przez swojego pełnomocnika roszczenie dotyczące ochrony danych osobowych to przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w wniosku lub wynikające z jego treści w związku z realizacją zgłoszenia. Dane przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na wystosowane żądanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Dane udostępniane będą zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim” np. firmom informatycznym - operatorom technicznym wykorzystywanych przez Nas systemów informatycznych. Twoje dane będziemy przetwarzać maksymalnie 3 lat od czasu otrzymania wezwania.

Dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami

Na koniec pragniemy cię poinformować, iż zbierane przez nas w opisanych w niniejszej Polityce okolicznościach dane możemy przetwarzać również w celu dochodzenia bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Roszczenia te mogą być różnego rodzaju i podlegać różnym uregulowaniom prawnym, np. czy też roszczenia cywilne - wynikające z Kodeksu cywilnego. Dane w celu dochodzenia bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami będziemy przetwarzać na podstawie przesłanki naszego prawnie uzasadnionego interesu do czasu upływu terminu ich przedawnienia. Terminy przedawnienia uregulowane są stosownymi przepisami prawa i tak np.: roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, a termin przedawnienia roszczeń cywilnych wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata (o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej). Jednakże koniec powyższych terminów przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego w którym upływa termin, Dane, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. „Kiedy i w jakim celu udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim”, mogą być udostępniane podmiotom trzecim, zaangażowanym w dochodzenie bądź obronę przed roszczeniami, a w szczególności współpracującym z nami kancelariom prawnym.

Zbieranie danych w innych przypadkach

Poza wspomnianymi powyżej przypadkami przetwarzania zbieramy Twoje dane osobowe także w innych sytuacjach np. budując sieć wzajemnych kontaktów biznesowych, podczas spotkań biznesowych, targów, wydarzeń branżowych czy też poprzez wymianę wizytówek. Dane te przetwarzamy w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, bądź wyrażonej przez Ciebie zgody (np. poprzez wręczenie wizytówki). Powyżej wskazane dane osobowe przetwarzamy do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody, wniesienia sprzeciwu bądź usunięcia ich przez nas.

W celu dostosowania strony do Twoich preferencji oraz zainteresowań przechowujemy na urządzeniu, z którego korzystasz (komputerze, telefonie itp.) tzw. „pliki cookies” i im podobne, z możliwością ich odczytu. Klikając „ Akceptuje” lub zamykając okno przy pomocy przycisku „X” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych. Pamiętaj, możesz w każdej chwili nie wyrazić zgody lub cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Ponadto informujemy, że administratorem danych zawartych w tych plikach jest Agata S.A. Dane mogą być przetwarzane przez nas i naszych zaufanych partnerów w celach marketingowych, w szczególności poprzez wyświetlanie spersonalizowanych reklam, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym o Twoich uprawnieniach, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.