No i ładnie No i ładnie

Zgłoś się po darmowy projekt wnętrza. To proste, kliknij tutaj >>

Regulamin
e-platformy www.noiladnie.pl obowiązujący od dnia 23 października 2020 r.
I. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie
 1. E – platforma noiladnie.pl lub E – platforma – serwis internetowy wymiany informacji, dostępny pod www.noiladnie.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może w szczególności zgłosić jedno z wybranych pomieszczeń (salon, kuchnia, sypialnia, pokój dziecka) w celu przygotowania projektu aranżacji wnętrza.
 2. Właściciel E – platformy lub Właściciel – Agata S.A. z siedzibą w Katowicach (kod: 40-203), Aleja Roździeńskiego 93, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000037615; REGON 272241916; NIP 634-019-74-76, kapitał zakładowy 15.000.000,12 PLN w całości opłacony, adres e-mail: noiladnie@agatameble.pl.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna (pełnoletnia) stale zamieszkująca na terenie Polski, która jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) korzystająca z E-platformy.
 4. Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Użytkownika w E – platformie, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności podane w procesie rejestracji, a także na temat zgłoszonego wnętrza do przygotowania projektu aranżacji, jak również informacje o polubionych przez Użytkowania projektach aranżacji innych wnętrz prezentowanych w E – platformie.
 5. Rejestracja – założenie przez Użytkownika Konta w E – platformie.
 6. Projektant – współpracujący z Właścicielem architekt zajmujący się zawodowo projektowaniem wnętrz.
II. Postanowienia ogólne
 1. E – platforma prowadzona i administrowana jest przez Właściciela (także w zakresie danych osobowych.
 2. Celem prowadzenia E – platformy jest umożliwienie Użytkownikom zgłoszenia pomieszczenia w swoim domu lub mieszkaniu, tj. kuchni, salonu, sypialni lub pokoju dziecka w celu przygotowania projektu aranżacji tego wnętrza, umożliwienie Użytkownikom przeglądania przygotowanych projektów aranżacji wnętrz zgłoszonych przez innych Użytkowników poprzez zaprezentowanie fotografii wnętrza zgłoszonego i wizualizacji projektu aranżacji przygotowanej przez Projektanta, a także prezentowanie materiałów inspiracyjnych związanych z urządzaniem wnętrz. Ponadto Użytkownik będzie mógł oglądać produkty wykorzystane w danym projekcie aranżacji wnętrza wraz z ich aktualną ceną obowiązującą w sieci sklepów Właściciela. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na E – platformie podawane są w złotych polskich, zawierają krajowy podatek VAT. Po kliknięciu w wybrany produkt Użytkownik zostanie przekierowany do strony Właściciela www.agatameble.pl, która jest jednocześnie sklepem internetowym.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia przez Właściciela serwisu internetowego przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci E – platformy, a także zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną, wymienionych w niniejszym Regulaminie.
 4. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Korzystanie z E – platformy możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet, zainstalowana przeglądarka (w tym wersje mobilne): Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą języka JavaScript, posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej, możliwość odczytu plików w formacie Portable Document Format (pdf).
 6. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem noiladnie.pl/regulamin oraz za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie głównej E – platformy, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.
III. Rejestracja w E – platformie
 1. Rejestracja odbywa się poprzez jednokrotne wypełnienie formularza „Załóż konto”, pod adresem noiladnie.pl/rejestracja
 2. Rejestracja Użytkownika wymaga podania:
  1. imienia i nazwiska;
  2. nazwy Użytkownika;
  3. adresu e-mail;
  4. hasła i jego powtórzenia;
  5. potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego treści
  Dodatkowo w formularzu rejestracyjnym Użytkownik może podać:
  1. numer telefonu;
  2. miasto zamieszkania;
  3. kod pocztowy.
 3. Po kliknięciu w przycisk „Załóż konto”, na podany przy rejestracji adres e-mail Użytkownik otrzyma wiadomość potwierdzającą założenie Konta z dalszą instrukcją potwierdzenia rejestracji.
 4. Aby uaktywnić założone Konto, należy wykonać polecenia z wiadomości e-mail. Do tego czasu Konto pozostanie nieaktywne.
 5. Użytkownik w każdym czasie może zażądać od Właściciela usunięcia Konta (kontaktując się w dowolny sposób) lub samodzielnie dokonać jego usunięcia po zalogowaniu na stronie „Moje konto”: https://noiladnie.pl/moje-konto/dane/usun.
 6. Rejestracja jest możliwa wyłącznie dla osób posiadających adres zamieszkania na terenie Polski.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła.
 8. Rejestracja umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:
  1. wysłanie zgłoszenia pomieszczenia w celu przygotowania projektu aranżacji wnętrza;
  2. przeglądanie i śledzenie zgłoszenia;
  3. przeglądanie polubionych projektów aranżacji innych Użytkowników oraz artykułów inspiracyjnych;
  4. przeglądanie dziennika aktywności Użytkownika na E – platformie;
  5. modyfikowanie danych rejestracyjnych;
  6. przypomnienie hasła.
 9. Bez konieczności zakładania Konta Użytkownik ma możliwość dokonania zgłoszenia pomieszczenia w celu przygotowania projektu aranżacji wnętrza oraz podania adresu e-mail w celu umożliwienia kontaktu.
 10. Właściciel może usunąć Konto Użytkownika, który:
  1. narusza niniejszy Regulamin;
  2. podał przy rejestracji nieprawdziwe dane;
  3. podał przy zgłoszeniu pomieszczenia nieprawdziwe dane.
 11. Użytkownik ma możliwość logowania się na E – platformie poprzez uwierzytelnienie za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy: Facebook lub Google.
IV. Zasady korzystania z E – platformy
 1. Usługa świadczona za pośrednictwem E – platformy polega na przygotowaniu cyfrowego projektu aranżacji wnętrza w domu lub mieszkaniu, tj.: kuchni, salonu, sypialni lub pokoju dziecka, wybranego spośród zgłoszonych przez Użytkowników. Projekty wnętrz zostaną przygotowane przez Projektantów współpracujących z Właścicielem.
 2. Właściciel nie będzie przeprowadzał realnych metamorfoz pomieszczeń, a jedynie opublikuje na E - platformie w formie cyfrowej metamorfozy aranżacje wybranych pomieszczeń zgłoszonych przez Użytkowników, tj. kuchni, salonu, sypialni lub pokoju dziecka.
 3. Użytkownik chcąc skorzystać z usługi powinien zgłosić swój udział poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na E-platformie, tj. na stronie: noiladnie.pl/zgloszenie/pierwszy-krok.
 4. W formularzu zgłoszeniowym Użytkownik zobowiązany jest podać swoje dane w postaci:
  1. imienia i nazwiska;
  2. nazwy Użytkownika;
  3. adresu e-mail;
  Dodatkowo Użytkownik może podać:
  1. numer telefonu;
  2. miasto zamieszkania;
  3. kod pocztowy.
 5. W dalszej części formularza zgłoszeniowego Użytkownik powinien wybrać typ pomieszczenia, jakie zgłasza z listy: salon, sypialnia, kuchnia, pokój dziecka, a następnie podać wielkość pomieszczenia w metrach kwadratowych. Użytkownik powinien dołączyć przygotowany rzut pomieszczenia i fotografie pomieszczenia (w poziomie), które zgłasza celem przygotowania projektu cyfrowej metamorfozy. Użytkownik może opisać swoje preferencje i potrzeby co do projektu wnętrza. Po wpisaniu danych, o których mowa w ust. 4 i 5 w celu kontynuacji zgłoszenia należy kliknąć w przycisk: „Przejdź dalej”.
 6. Po kliknięciu w przycisk „Przejdź dalej” wyświetli się podsumowanie zgłoszenia. Po sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych Użytkownik może edytować zgłoszenie, jeśli stwierdzi, że zgłoszenie wymaga zmian. Jeśli wprowadzone dane w ocenie Użytkownika są poprawne, Użytkownik chcąc sfinalizować zgłoszenie powinien zaakceptować niniejszy Regulamin, a następnie kliknąć w przycisk „Zgłoś wnętrze”.
 7. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia Użytkownik otrzyma automatycznie na podany adres e-mail.
 8. Materiały, w tym w szczególności rzut pomieszczenia i fotografie przesłane w zgłoszeniu przez Użytkownika nie mogą zawierać treści erotycznych, niecenzuralnych, ośmieszających, nieprzyzwoitych, naruszających powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszających godność osobistą, nawiązań do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych. Materiały nie mogą również przedstawiać nagości (ukazywać narządów płciowych).
 9. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie, zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań, stawianych przez stronę Właściciela, nie będą uwzględniane przy wyborze do przygotowania projektu cyfrowej metamorfozy.
 10. Materiały, w tym w szczególności fotografie nie mogą zawierać wizerunku Użytkownika ani osób trzecich. W materiałach nie może być widoczne żadne logo lub znak towarowy, oprócz znaków „Agata” i innych należących do Właściciela. Materiały, co do których Właściciel w sposób uzasadniony poweźmie wątpliwość, że mogą one naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, nie będą uwzględniane przy wyborze do przygotowania projektu cyfrowej metamorfozy.
 11. Wysyłając zgłoszenie pomieszczenia, Użytkownik zaświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do fotografii i innych materiałów przesłanych w zgłoszeniu.
 12. Jeden Użytkownik może wielokrotnie zgłaszać pomieszczenia spośród kuchni, salonu, sypialni lub pokoju dziecka. Pomieszczenie zgłoszone przez jednego Użytkownika może zostać wybrane do przygotowania projektu aranżacji wnętrza tylko jeden raz. W przypadku, gdy pomieszczenie Użytkownika zostało wybrane i Użytkownik otrzymał już projekt aranżacji wnętrza, to kolejne zgłoszenia pomieszczeń tego Użytkownika nie będą brane pod uwagę przy wyborze do przygotowania kolejnych aranżacji.
 13. Spośród zgłoszeń Użytkowników Właściciel wybierze według własnej, subiektywnej oceny najciekawsze wnętrza, celem opracowania projektu cyfrowej metamorfozy. Właściciel zastrzega prawo niewybrania żadnego pomieszczenia celem przygotowania projektu metamorfozy.
 14. Właściciel na E – platformie opublikuje projekty cyfrowych metamorfoz wybranych wnętrz Użytkowników. Użytkownicy po opublikowaniu projektów mogą je odtwarzać w normalnym toku czynności, a ponadto pobierać listę produktów użytych w projekcie aranżacji wnętrza.
 15. Użytkownik, którego zgłoszenie zostało wybrane do przygotowania projektu aranżacji wnętrza otrzyma od Właściciela na podany w formularzu zgłoszenia adres e-mail informację w tym przedmiocie wraz z przygotowanym projektem aranżacji oraz listą mebli i dodatków użytych w tej aranżacji. Przesłany projekt aranżacji jest przeznaczony do wyłącznego użytku Użytkownika, bez prawa udostępniania go osobom trzecim. Użytkownikowi nie przysługuje prawo zgłaszania do Właściciela poprawek, uwag czy zastrzeżeń do projektu.
 16. Właściciel ma prawo nie dokonać wyboru pomieszczeń, nie przygotować lub nie opublikować projektów aranżacji wybranych wnętrz w przypadku zdarzenia Siły Wyższej. Dla celów niniejszego Regulaminu “Siła Wyższa” oznacza nadzwyczajne zdarzenie, niezależne od Właściciela ani Użytkownika jak: katastrofa naturalna, żałoba narodowa, zmiany prawa uniemożliwiające wykonanie usług, wojna, zamieszki, epidemia, pandemia, w tym w szczególności pandemia z powodu COVID – 19 lub inne zewnętrzne zdarzenia, którym Właściciel ani Użytkownik przy zachowaniu najwyższej staranności nie był w stanie się przeciwstawić i, których nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności.
V. Prawa autorskie
 1. W przypadku gdyby przesłane przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym materiały, w tym fotografie miały charakter utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 r. Nr. 24, poz. 83 z późn. zm.), to znaczy będą przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, Użytkownik, którego zgłoszenie zostało wybrane do przygotowania cyfrowej metamorfozy, nieodpłatnie przenosi na Właściciela prawa autorskie do utworów przesłanych wraz z formularzem zgłoszeniowym, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na E-platformie, a także na profilach Właściciela w mediach społecznościowych - wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;
  2. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;
  3. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/ lub w sieciach kablowych;
  4. eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;
  5. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowa powyżej - publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach Internet, w mediach społecznościowych, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
  6. wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.
VI. Reklamacje dotyczące działania E-platformy
 1. Właściciel podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania E-platformy w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu E-platformy do Właściciela.
 3. Użytkownik może zgłaszać reklamacje w zakresie, o którym mowa powyżej na adres e-mail noiladnie@agatameble.pl oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.
 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem E-platformy.
VII. Postanowienia końcowe
 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z E - platformy w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. E – platforma, jak i wszystkie usługi świadczone na stronie internetowej www.noiladnie.pl, w zakresie osób fizycznych, kierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich.
 3. Właściciel nie jest stroną Kodeksu dobrych praktyk. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. O zasadach dostępu do tych procedur informacji udziela wybrany przez Użytkownika organ.
 4. Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. wskazujemy:
  1. łącze elektroniczne do internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
  2. adres poczty elektronicznej – pierwszy punkt kontaktu: noiladnie@agatameble.pl
 5. Właściciel może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję E – platformy. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Właściciela liczonym od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zgłoszenia wysłane przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostaje w mocy.
 6. Korzystanie z E – platformy, w tym wysyłanie zgłoszeń wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane przez Właściciela w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem noiladnie.pl/polityka-prywatnosci

W celu dostosowania strony do Twoich preferencji oraz zainteresowań przechowujemy na urządzeniu, z którego korzystasz (komputerze, telefonie itp.) tzw. „pliki cookies” i im podobne, z możliwością ich odczytu. Klikając „ Akceptuje” lub zamykając okno przy pomocy przycisku „X” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych. Pamiętaj, możesz w każdej chwili nie wyrazić zgody lub cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Ponadto informujemy, że administratorem danych zawartych w tych plikach jest Agata S.A. Dane mogą być przetwarzane przez nas i naszych zaufanych partnerów w celach marketingowych, w szczególności poprzez wyświetlanie spersonalizowanych reklam, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym o Twoich uprawnieniach, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.